arturo_car342a

Arturo Cardona Cardona từ South Luffenham, Oakham, Rutland LE15 8NT, Vương Quốc Anh từ South Luffenham, Oakham, Rutland LE15 8NT, Vương Quốc Anh

Người đọc Arturo Cardona Cardona từ South Luffenham, Oakham, Rutland LE15 8NT, Vương Quốc Anh

Arturo Cardona Cardona từ South Luffenham, Oakham, Rutland LE15 8NT, Vương Quốc Anh

arturo_car342a

Tối tăm, hăng say và khá phức tạp cho một cuốn sách thiếu nhi. Tôi phải đọc lại nó như một "người lớn" - tôi nghĩ nó sẽ giữ vững.