oogik_chankenstein

Oogik Chankenstein Chankenstein từ Siri Kot, Uttarakhand, Ấn Độ từ Siri Kot, Uttarakhand, Ấn Độ

Người đọc Oogik Chankenstein Chankenstein từ Siri Kot, Uttarakhand, Ấn Độ

Oogik Chankenstein Chankenstein từ Siri Kot, Uttarakhand, Ấn Độ

oogik_chankenstein

Chắc chắn là một niềm vui tội lỗi - nhưng một câu chuyện thú vị, được đọc nhanh về xã hội San Francisco, không chắc là tôi có thích nó không nếu tôi không biết những nơi đó và biết về mọi người ... Cũng như sống cách xa nơi đó tất cả các hành động đi xuống.

oogik_chankenstein

My favorite Georgette Heyer novel, read as a... 14 - 15 year old. :)