mment

Matthias Mentasti Mentasti từ Ringinrejo, Kediri, East Java, Indonesia từ Ringinrejo, Kediri, East Java, Indonesia

Người đọc Matthias Mentasti Mentasti từ Ringinrejo, Kediri, East Java, Indonesia

Matthias Mentasti Mentasti từ Ringinrejo, Kediri, East Java, Indonesia

mment

Đây là một câu chuyện vui vẻ, môi trường và câu chuyện kể có rất nhiều câu nói hài hước dành cho người lớn cũng như đối với trẻ em. Đó là một chút nặng nề về bộ phim, và kết thúc không thực tế, nhưng đó là tuyên truyền tốt cho bộ môi trường.