ouamara

Ulysse Mars Mars từ 02906 Mücka, Đức từ 02906 Mücka, Đức

Người đọc Ulysse Mars Mars từ 02906 Mücka, Đức

Ulysse Mars Mars từ 02906 Mücka, Đức

ouamara

Tôi không thể hoàn thành cuốn sách này. Tôi đã thử. Nó kéo dài và tôi đã có một thời gian khó khăn để đi vào câu chuyện. Tôi gần như đã làm được khoảng 200 trang, nhưng tất cả các tài liệu tham khảo bản đồ là rất ít đối với tôi.