rresteves

Rr Esteves Esteves từ Husainka, Haryana, Ấn Độ từ Husainka, Haryana, Ấn Độ

Người đọc Rr Esteves Esteves từ Husainka, Haryana, Ấn Độ

Rr Esteves Esteves từ Husainka, Haryana, Ấn Độ

rresteves

Tài khoản của bác sĩ trong một viện dưỡng lão đã phát hiện ra rằng con mèo, Oscar, có thể nhận ra rằng một người dân sắp chết. Những vấn đề nổi bật xung quanh chứng mất trí và cuối đời, được viết theo cách không y tế. Nó cho thấy rằng có nhiều việc để bác sĩ hơn là chẩn đoán & c. Ngoài cuộc sống kết thúc ở nhà, còn có thời gian cho cuộc sống gia đình của bác sĩ, những con mèo khác và cư dân mới và cũ.

rresteves

This is one truly shocking read that leads you into a dystopian nightmare. The writing style reflects the horrific atmosphere perfectly - and the ending isn't disappointing either. Quite a clever way of making your brain tick-over in so many different ways. Raises many questions revolving around ethics and morals - and the practice of religion. You will need a bit of a strong stomach to plough through this one, but it's worth it if you can. A warning though - I couldn't eat meat for a fortnight after putting this down.