laura-sofia

Laura Sofia Santoro Plata Sofia Santoro Plata từ Mokobeng, Botswana từ Mokobeng, Botswana

Người đọc Laura Sofia Santoro Plata Sofia Santoro Plata từ Mokobeng, Botswana

Laura Sofia Santoro Plata Sofia Santoro Plata từ Mokobeng, Botswana

laura-sofia

Đây là một trong những người chiến thắng Sách đáng chú ý của RUSA năm 2008 và là lựa chọn Nghe giống nhau cho năm 2012. Để biết danh sách đầy đủ, hãy truy cập http: //www.ala.org/ala/mgrps/divs/rus ... hoặc http: / /www.ala.org/rusa/awards/listen ....