alexandergibson

Alexander Gibson Gibson từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Alexander Gibson Gibson từ Audrain County

Alexander Gibson Gibson từ Audrain County

alexandergibson

Đây là một cuốn sách tuyệt vời. Nó nói lên lịch sử của chúng ta trong tất cả sự thật của nó - xấu, tốt hơn một chút và xấu. Tôi ước tôi có điều này ở trường trung học. Tôi đã cố gắng nâng cao kiến thức về Lịch sử Hoa Kỳ về muộn và điều này là hoàn hảo. Tôi đang đọc nó cùng với những tiếng nói từ lịch sử của mọi người - họ là những người bạn đồng hành trên thiên đàng. Nó cho một cái nhìn rất kết cấu về quá khứ của chúng tôi.

alexandergibson

The development of the story and the way the book is written are unique and fascinating. I want to learn to write sentences like that: long and captivating.