doireann_dill

Doireann Fitzgerald Fitzgerald từ Hatte Policarpe, Haiti từ Hatte Policarpe, Haiti

Người đọc Doireann Fitzgerald Fitzgerald từ Hatte Policarpe, Haiti

Doireann Fitzgerald Fitzgerald từ Hatte Policarpe, Haiti

doireann_dill

Rất Orwellian. Trên thực tế, nếu bạn đã đọc '1984' hoặc xem bất kỳ một trong số nửa tá phim viễn tưởng đã được phát hành trong vòng 10-15 năm qua (cụ thể là 'Cân bằng' xuất hiện trong tâm trí) hơn là bạn có thể hiểu theo cách lách luật đã đọc cuốn sách này.