aleotoole

Alex O O từ Kyzyl-Korgon, Kyrgyzstan từ Kyzyl-Korgon, Kyrgyzstan

Người đọc Alex O O từ Kyzyl-Korgon, Kyrgyzstan

Alex O O từ Kyzyl-Korgon, Kyrgyzstan

aleotoole

Kiểu không ấn tượng .... Tôi chỉ không thực sự bị cuốn hút hoặc mắc câu. Đáng ngạc nhiên dự đoán.

aleotoole

Nó thực sự tốt và có phần dễ đoán ... Không có kẻ phá hoại nào được viết trong bài đánh giá này! Tôi giới thiệu nó với mọi người ngoài kia (một cô gái)

aleotoole

The way Mohsin presents his story is both intriguing and unique. The narrator weaves his memories of a particular year into a conversation lasting a few hours. The end is tantalizing.