jakinsanya3d90

Jeff Jimi Jimi từ Gajadharpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ từ Gajadharpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Jeff Jimi Jimi từ Gajadharpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Jeff Jimi Jimi từ Gajadharpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ

jakinsanya3d90

Tôi đã không thực sự hoàn thành điều này. Tôi đã phải trả nó về thư viện và không thể gia hạn vì nó đã bị giữ lại. Tôi thấy rằng tôi không thực sự quan tâm đến những gì đã xảy ra trong 150 trang gần đây.

jakinsanya3d90

Tôi yêu cuốn sách này. Ngay từ đầu, tôi đã hoàn toàn được đưa vào.

jakinsanya3d90

I picked this book up one night at around 11 o'clock thinking, ah, I'll see how this one begins. I finished it sometime in the early morning. What a fabulous, impactful fable. It's short and simple, but that makes it all the more meaningful to me because that's part of the message.