vittovito10

Vittorio Sbroggi Sbroggi từ Dirisinapalli, Andhra Pradesh, Ấn Độ từ Dirisinapalli, Andhra Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Vittorio Sbroggi Sbroggi từ Dirisinapalli, Andhra Pradesh, Ấn Độ

Vittorio Sbroggi Sbroggi từ Dirisinapalli, Andhra Pradesh, Ấn Độ

vittovito10

Đây là những gì tôi đã bắt đầu trên Sedaris. Một bài đọc tuyệt vời

vittovito10

Nếu bạn có thể đọc hết nửa đầu của cuốn sách, bạn sẽ không thể đặt nó xuống ... đẹp đến ám ảnh.