chaotic-color

Chaotic Color Color từ Brereton Cross, Rugeley, Staffordshire WS15 4LD, Vương Quốc Anh từ Brereton Cross, Rugeley, Staffordshire WS15 4LD, Vương Quốc Anh

Người đọc Chaotic Color Color từ Brereton Cross, Rugeley, Staffordshire WS15 4LD, Vương Quốc Anh

Chaotic Color Color từ Brereton Cross, Rugeley, Staffordshire WS15 4LD, Vương Quốc Anh

chaotic-color

Stephen King đề nghị cuốn sách và tác giả. Cuốn sách lưu ý là "quan trọng đối với thể loại mà chúng ta đã thảo luận" từ Danse Macabre, xuất bản năm 1981. Tác giả đã thảo luận trong chương 9.