pooh_194_2bd1d

Heba Medhat Medhat từ Chanwarmara, Madhya Pradesh 480991, Ấn Độ từ Chanwarmara, Madhya Pradesh 480991, Ấn Độ

Người đọc Heba Medhat Medhat từ Chanwarmara, Madhya Pradesh 480991, Ấn Độ

Heba Medhat Medhat từ Chanwarmara, Madhya Pradesh 480991, Ấn Độ

pooh_194_2bd1d

Vui mừng tôi đã mua cuốn sách này trên giá giải phóng mặt bằng. Tôi thích cuốn sách đầu tiên nhưng không nhận ra toàn bộ câu chuyện này là về một nhân vật mà tôi không quan tâm trong cuốn đầu tiên. Không có gì tuyệt vời.