pbarrera

Phillip Barrera Barrera từ Bruceto PO, Ý từ Bruceto PO, Ý

Người đọc Phillip Barrera Barrera từ Bruceto PO, Ý

Phillip Barrera Barrera từ Bruceto PO, Ý

pbarrera

Tương tự như CivilWarLand trong Bad Decline, xuống câu chuyện giới thiệu dựa trên công viên chủ đề.

pbarrera

the first book to really make peak oil explicit.