starlighti81c4

Lisandra Maia Maia từ Siluvathur, Tamil Nadu 624306, Ấn Độ từ Siluvathur, Tamil Nadu 624306, Ấn Độ

Người đọc Lisandra Maia Maia từ Siluvathur, Tamil Nadu 624306, Ấn Độ

Lisandra Maia Maia từ Siluvathur, Tamil Nadu 624306, Ấn Độ

starlighti81c4

Tôi chỉ cho nó 4 sao thay vì 5 vì tôi mất nhiều thời gian để vượt qua cuốn sách này. Nó có một cái gì đó của một cuốn sách văn bản hài hước cảm thấy với tôi. Không đủ nhẹ khi những cuốn sách khác tôi chỉ đọc thực sự là sách văn bản. Tôi cần một cảm giác như tôi đang nghỉ ngơi. Ohter hơn thế ... buồn cười và nhiều thông tin một lần nữa. Ồ