kaarinaj

Kaarina Jones Jones từ Cabuyal, Remedios, Antioquia, Colombia từ Cabuyal, Remedios, Antioquia, Colombia

Người đọc Kaarina Jones Jones từ Cabuyal, Remedios, Antioquia, Colombia

Kaarina Jones Jones từ Cabuyal, Remedios, Antioquia, Colombia

kaarinaj

Vui vẻ, xoắn và thú vị.

kaarinaj

Tôi rất thích những câu chuyện của Ali Reynold - câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Đó là tương đối hiện tại - nói về lạm dụng không gian mạng - hồi hộp tốt, đọc tốt!

kaarinaj

Rating: 90/100