aaronwolfo774e

Aaron Charles Wolford Charles Wolford từ Gairigaun 22100, Nepal từ Gairigaun 22100, Nepal

Người đọc Aaron Charles Wolford Charles Wolford từ Gairigaun 22100, Nepal

Aaron Charles Wolford Charles Wolford từ Gairigaun 22100, Nepal

aaronwolfo774e

Một công việc ban đầu thú vị nhưng cuối cùng là phạm vi. Akin đến Freakonomics về tâm lý học ... nhưng chắc chắn là không tốt hoặc sâu sắc. Các tác giả cố gắng thực hiện các nghiên cứu của họ về trực quan hóa và mở rộng nó sang các lĩnh vực khác. nếu chủ đề này làm bạn quan tâm, đừng mua cuốn sách này, hãy lấy nó từ thư viện.

aaronwolfo774e

Tôi đã đọc điều này ít nhất hai lần ...

aaronwolfo774e

I remember this book being one of my favorites! :)