vdiseno

Violeta Martinez Martinez từ Cespedes, Cuba từ Cespedes, Cuba

Người đọc Violeta Martinez Martinez từ Cespedes, Cuba

Violeta Martinez Martinez từ Cespedes, Cuba

vdiseno

Vẫn tuyệt vời một thập kỷ rưỡi sau khi đọc nó lần đầu tiên :)

vdiseno

rất khủng khiếp và đẫm máu nhưng một cuốn sách bí ẩn tốt thực sự. tôi không hiểu tất cả những thứ liên quan đến Dante.