donsherif

Sherif Mahmoud Mahmoud từ 50178 La Almolda, Zaragoza, Tây Ban Nha từ 50178 La Almolda, Zaragoza, Tây Ban Nha

Người đọc Sherif Mahmoud Mahmoud từ 50178 La Almolda, Zaragoza, Tây Ban Nha

Sherif Mahmoud Mahmoud từ 50178 La Almolda, Zaragoza, Tây Ban Nha

donsherif

Tony Dungy, tác giả bất đắc dĩ, cho chúng ta một cuốn hồi ký thể hiện mạnh mẽ đức tin và tính cách cung cấp bài học cho tất cả chúng ta. Ông là tất cả về các nguyên tắc cơ bản và cộng đồng. Mặc dù đây là một tin nhắn khá nhanh chóng đọc trong vòng thật lâu sau khi bạn đóng cuốn sách. Cảm hứng.