kenyatrejac

Giselle Trejac Trejac từ Ezor Tel Aviv, Israel từ Ezor Tel Aviv, Israel

Người đọc Giselle Trejac Trejac từ Ezor Tel Aviv, Israel

Giselle Trejac Trejac từ Ezor Tel Aviv, Israel

kenyatrejac

Nó thực sự giống như chương trình, ở dạng sách. Rất nhiều bản hit, một vài lần bỏ lỡ, một số ít các mục gây khó chịu không cần thiết, và khi nó xuất hiện, đó là một số châm biếm chính trị tốt nhất của thiên niên kỷ trẻ của chúng ta.

kenyatrejac

Wow. I'm a huge Beatles fan and thought I knew everything there was to know about them. But this book proved me wrong. It is full of details: it takes almost 400 pages just to get to the release of their first album. It ends with the dissolution of the group in 1970. If you are a Beatles fan, this is a must-read. I now feel confident that I could take anyone in a Beatles trivia contest!