estudiomugre

Mugre từ Đài Loan, 台南市龍崎區石嘈里 từ Đài Loan, 台南市龍崎區石嘈里

Người đọc Mugre từ Đài Loan, 台南市龍崎區石嘈里

Mugre từ Đài Loan, 台南市龍崎區石嘈里

estudiomugre

Xuất sắc! Tôi thực sự rất thích nó.

estudiomugre

Cho đến nay, người Pháp rất khôn ngoan nhưng rất thú vị và kích thích tư duy. Họ đi vào triết lý của họ !!! Đó là một cuốn sách tôi phải đọc chậm và tiêu hóa. và bây giờ tôi đã hoàn thành: Câu chuyện hay nhưng rất nhiều triết lý. Đây là một cuốn sách cần phải đọc một số tiimes để tiếp thu tất cả. Sẽ giúp để hiểu triết lý và suy nghĩ. Nhưng tôi thực sự thích các nhân vật và câu chuyện.

estudiomugre

Translating...