shuster

Luyanda Ngxafane Ngxafane từ Phulaut, Bihar, Ấn Độ từ Phulaut, Bihar, Ấn Độ

Người đọc Luyanda Ngxafane Ngxafane từ Phulaut, Bihar, Ấn Độ

Luyanda Ngxafane Ngxafane từ Phulaut, Bihar, Ấn Độ

shuster

Tôi thật sự thích quyển sách này. Nó đã rất đau lòng cuối cùng, mặc dù. Tôi thực sự thích nó, và không thể thực sự đặt nó xuống. Đối với một người chưa đọc Jodi Picoult, đây là một cuốn sách hay để bắt đầu. Tôi chắc chắn sẽ đọc lại cô ấy.

shuster

Beautifully written!

shuster

My favourite of his books, once again because it's so realistic, it really could happen.