nossa

Mostafa Gaber Gaber từ 06055 Sant'Apollinare PG, Ý từ 06055 Sant'Apollinare PG, Ý

Người đọc Mostafa Gaber Gaber từ 06055 Sant'Apollinare PG, Ý

Mostafa Gaber Gaber từ 06055 Sant'Apollinare PG, Ý

nossa

Giới thiệu rất kỹ lưỡng về những người Sufi vĩ đại trong quá khứ và làm thế nào trí tuệ của họ được dệt thành nhiều dòng dõi tinh thần xen kẽ. Tôi đã khám phá ra nhiều mô tả về các đặc điểm của nghi lễ sufi để giống với những gì chúng ta thực hành như thiền sinh Kundalini. Tôi đặc biệt khuyên bạn nên ghi chú tất cả các tác giả được đề cập trong cuốn sách như một tài nguyên. Tôi đã không làm điều đó nhưng tôi ước tôi có và có thể sẽ đọc cuốn sách này một lần nữa để tôi có thể lập danh sách này, cũng như để xem những gì tôi nhận được từ nó trong lần đọc thứ hai.

nossa

When the whole "Twilight" palooza was going on, I didn't even notice. I just chaulked it up as teeny-bopper hooplah. But I recently saw the movie and as bad as it was, it had potential. So, I read the book-straight through; then the next and the next... It was a bit sappy and overly descriptive, but I liked it.