johnadavid

John David David từ Upstreet, Canterbury, Kent CT3 4DN, Vương Quốc Anh từ Upstreet, Canterbury, Kent CT3 4DN, Vương Quốc Anh

Người đọc John David David từ Upstreet, Canterbury, Kent CT3 4DN, Vương Quốc Anh

John David David từ Upstreet, Canterbury, Kent CT3 4DN, Vương Quốc Anh

johnadavid

tổng quan tuyệt vời về lịch sử của các vấn đề sửa đổi đầu tiên trong u.s. trong thời kỳ chiến tranh và chính trị phản động với các nhóm thiểu số