aganovic

Livadic Brezuljko Brezuljko từ Quận Santa Cruz, Arizona, Hoa Kỳ từ Quận Santa Cruz, Arizona, Hoa Kỳ

Người đọc Livadic Brezuljko Brezuljko từ Quận Santa Cruz, Arizona, Hoa Kỳ

Livadic Brezuljko Brezuljko từ Quận Santa Cruz, Arizona, Hoa Kỳ

aganovic

Một chút "triết lý" cho tôi ở đây. Thật khó cho tôi khi không tìm thấy một cuốn sách tự phụ khi nó thường dừng lại hoàn toàn để chỉ nói về vũ trụ ....