fredrics

Fredrik Jansson Jansson từ Soulignac, Pháp từ Soulignac, Pháp

Người đọc Fredrik Jansson Jansson từ Soulignac, Pháp

Fredrik Jansson Jansson từ Soulignac, Pháp

fredrics

Không phải cuốn sách yêu thích của Gregory Maguire. Tốc độ chậm, các tài liệu tham khảo lịch sử tối nghĩa và một tài liệu tham khảo tình dục kỳ quặc khiến nó khó đọc.

fredrics

Nói trong một quan điểm tuyệt vời, khó để đọc nhanh