marleena286

Marleen Justin Justin từ Mokwa, Nigeria từ Mokwa, Nigeria

Người đọc Marleen Justin Justin từ Mokwa, Nigeria

Marleen Justin Justin từ Mokwa, Nigeria

marleena286

Tôi không thể chờ đợi để đọc cuốn sách này cho con của bạn tôi, hoặc của chính tôi cho vấn đề đó.

marleena286

Cuốn sách này là tất cả về những con số, và tôi thích điều đó. Tôi khá chắc chắn rằng tôi là một chuyên gia kinh tế. Đây là một cuốn sách tuyệt vời để đọc, thực sự khiến tôi suy nghĩ về những điều và những gì thực sự quan trọng.