karoknitter

Karo Knitter Knitter từ Jamni, Maharashtra, Ấn Độ từ Jamni, Maharashtra, Ấn Độ

Người đọc Karo Knitter Knitter từ Jamni, Maharashtra, Ấn Độ

Karo Knitter Knitter từ Jamni, Maharashtra, Ấn Độ

karoknitter

Tôi "đọc" điều này theo nghĩa là hầu hết các từ đã ở trước mắt tôi. Tôi sẽ phải khấu trừ một ngôi sao từ Herr Wittgenstein vì không viết tiếng Anh rõ ràng hơn.

karoknitter

Đây là cuốn sách Harlan Coben đầu tiên tôi đọc. Thật là tốt và khó để tìm ra người đã làm những gì cho đến cuối cùng. Tôi không thể chờ để đọc thêm sách của anh ấy.

karoknitter

Once again, this is STILL the BEST AUTOBIOGRAPHY I read this year also! I am now blessed to have a hard back copy of this book and an audio version of Darlene Rose giving this testimony on CD! I have no reserves about giving a 7* or 10* review if it were possible! Not just for the fact of the experiences she not only lived through / she survived! I think Every American (Saved or not, Christian or Not) should read or listen to Evidence Not Seen!