T-shirt
Thông tin tác giảWilliam DeresiewiczWilliam Deresiewicz là giảng viên Anh văn tại Đại học Yale trong 10 năm. Bài luận “The Disadvantages of an Elite Education” (tạm dịch: Những bất cập của một nền giáo dục tinh hoa) của ôn...
T-shirt
Thông tin tác giảWilliam DeresiewiczWilliam Deresiewicz là giảng viên Anh văn tại Đại học Yale trong 10 năm. Bài luận “The Disadvantages of an Elite Education” (tạm dịch: Những bất cập của một nền giáo dục tinh hoa) của ôn...
T-shirt
Thông tin tác giảWilliam DeresiewiczWilliam Deresiewicz là giảng viên Anh văn tại Đại học Yale trong 10 năm. Bài luận “The Disadvantages of an Elite Education” (tạm dịch: Những bất cập của một nền giáo dục tinh hoa) của ôn...