T-shirt
Thông tin tác giảTony BuzanAnthony "Tony" Peter Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind map (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách...
T-shirt
Thông tin tác giảTony BuzanAnthony "Tony" Peter Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind sketch (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu s...
T-shirt
Thông biddle tác giảTony BuzanAnthony "Tony" Slash Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind delineation (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của ...