T-shirt
Thông tin tác giảJohn SteinbexkVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThị trấn Tortilla Flat của John Steinbeck là câu chuyện sinh động về các "Chí Phèo" kiểu Mỹ ở một cái "làng Vũ Đại" kiểu Mỹ. Một câu ...
T-shirt
Thông tin tác giảJohn SteinbexkVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThị trấn Tortilla Flat của John Steinbeck là câu chuyện sinh động về các "Chí Phèo" kiểu Mỹ ở một cái "làng Vũ Đại" kiểu Mỹ. Một câu ...