T-shirt
Thông tin tác giảHàn Xuyên TửVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuỷ Cốc Tử vốn là thế ngoại cao nhân, không màng thế sự. Xót thương trăm họ lầm than bởi binh hỏa phân tranh, nên quyết định tạm gác tu...
T-shirt
Thông tin tác giảHàn Xuyên TửVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuỷ Cốc Tử vốn là thế ngoại cao nhân, không màng thế sự. Xót thương trăm họ lầm than bởi binh hỏa phân tranh, nên quyết định tạm gác tu...
T-shirt
Thông tin tác giảHàn Xuyên TửVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuỷ Cốc Tử vốn là thế ngoại cao nhân, không màng thế sự. Xót thương trăm họ lầm than bởi binh hỏa phân tranh, nên quyết định tạm gác tu...