T-shirt
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn ĐờiỞ Chủ tịch  Hồ Chí Minh luôn luôn có sự nhất quán giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức với thực hành đạo đức. Người nói “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quy...