T-shirt
Giáo Trình Hệ Điều Hành gồm các chương:Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành.Chương 2: Quản lý tiến trình.Chương 3: Quản lý bộ nhớ.Chương 4: Các hệ thống quản lý khác của hệ điều hành. Xem Thêm Nội Dung...
T-shirt
Giáo Trình Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo được biên soạn từ kinh nghiệm giảng dạy học phần Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo của tác giả tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trên cơ sở tiếp thu phản hồi từ đồng nghiệp và sinh v...
T-shirt
Giáo Trình Hệ Điều Hành gồm các chương:Chương 1: Giới thiệu chung về hệ điều hành.Chương 2: Quản lý tiến trình.Chương 3: Quản lý bộ nhớ.Chương 4: Các hệ thống quản lý khác của hệ điều hành. Xem Thêm Nội Dung...