Tên sách

Kích thước

Liên kết

HBR Guides Boxed Set (7 Books) đọc từ EasyFiles

4.6 mb. tải về sách

HBR Guides Boxed Set (7 Books) tải về từ OpenShare

4.4 mb. tải về miễn phí

HBR Guides Boxed Set (7 Books) tải về từ WeUpload

3.3 mb. đọc sách

HBR Guides Boxed Set (7 Books) tải về từ LiquidFile

3.1 mb. tải về

HBR Guides Boxed Set (7 Books) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

HBR Guides Boxed Set (7 Books) đọc trong djvu

5.1 mb. tải về DjVu

HBR Guides Boxed Set (7 Books) tải về trong pdf

3.8 mb. tải về Pdf

HBR Guides Boxed Set (7 Books) tải về trong odf

4.8 mb. tải về ODF

HBR Guides Boxed Set (7 Books) tải về trong epub

3.8 mb. tải về ePub
T-shirt
20 Minute Officer - 20 Phút Làm Chủ Thời Gian -  Bạn là một nhà quản trị có nhiều kinh nghiệm nhưng khối lượng công việc ngày càng nặng nề khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản? -  Bạn là một nhà quản trị mới vào nghề và ...
T-shirt
MEET YOUR OBJECTIVES--AGAINST TIME FURTHERMORE AGAINST BUDGET. How do you rein in the scope of your frame when you've got a group of demanding collaborators conscious down your neck? Furthermore map out a be due everyone c...
T-shirt
You have to talk with a chum about a fraught job, but you’re worried that they’ll yell, or blame you, or shut down. You fear your emotions could block you from a settlement. But you can communicate in a way that’eupepsia c...