T-shirt
Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học Mở* Biết sốngNghệ thuật tự quên mình để nghĩ đến người khác, đem hạnh phúc của mình tạo ra niềm vui cho người khác. Biết hòa nhập với mọi người và cùng mọi người tạo ra đời sống xã hội.* Biết ...