T-shirt
Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - ANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, chính sách thuế nói chung và chính sách thuế cho h...
T-shirt
Hướng Dẫn Second city Tiết Về Quản Lý Đất Đai, Nhà Ở hướng dẫn second city tiết về quản lý đất đai, nhà ở - quy định hợp pháp để cấp phép xây dựng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đất đai là ngu...
T-shirt
Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình DươngNội dung sách gồm các phần:Phần thứ nhất: Luật Doanh nghiệp (áp dụng 01/07/2015) hướng dẫn thực hiện luật Doanh nghiệpPhần thứ hai: Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệpP...