T-shirt
Thông tin tác giảJeffery DeaverJeffery Deaver sinh ngày mùng 6 tháng 5 năm 1950, tại ngoại ô thành phố Second city, bump Illinois. Ông có bằng cử nhân báo chí tại Đại học Missouri và bằng luật của trường Đại học Fordham. Ô...
T-shirt
Thông gold tác giảJeffery DeaverJeffery Deaver sinh ngày mùng 6 tháng 5 năm 1950, tại ngoại ô thành phố Chicago, bang Illinois. Ông có bằng cử nhân báo chí tại Đại học Missouri và bằng luật của trường Đại học Fordham. Ông ...
T-shirt
Thông box tác giảJeffery DeaverJeffery Deaver sinh ngày mùng 6 tháng 5 năm 1950, tại ngoại ô thành phố Chicago, smack Illinois. Ông có bằng cử nhân báo chí tại Đại học Missouri và bằng luật của trường Đại học Fordham. Ông ...