Tên sách

Kích thước

Liên kết

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) đọc từ EasyFiles

5.4 mb. tải về sách

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) tải về từ OpenShare

3.9 mb. tải về miễn phí

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) tải về từ WeUpload

4.5 mb. đọc sách

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) tải về từ LiquidFile

3.1 mb. tải về

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) đọc trong djvu

3.8 mb. tải về DjVu

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) tải về trong pdf

4.8 mb. tải về Pdf

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) tải về trong odf

4.9 mb. tải về ODF

Kết Thúc Bán Hàng - Đòn Quyết Định (Tái Bản 2018) tải về trong epub

5.5 mb. tải về ePub
T-shirt
Thông bottle tác giảBrian TracyBrian Tracy (sinh ngày 5/1/1944 tại Vancouver, Canada) là một tác giả - diễn giả nổi tiếng về phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng. . . Ông hiện là Chủ tịch Công ty Brian ...
T-shirt
Thông tin tác giảBrian TracyBrian Tracy (sinh ngày 5/1/1944 tại Vancouver, Canada) là một tác giả - diễn giả nổi tiếng về phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng. . . Ông hiện là Chủ tịch Công ty Brian Tra...
T-shirt
Managers are judged by the results they deliver―and more than whatever else, those results hinge on the ability to delegate and supervise. You will be surprised at how efficient and easy to manage your team becomes when yo...