T-shirt
Thông tin tác giảDavid RockDavid Rock là sáng lập viên và CEO của Results Coatching Systems – hãng tư vấn và đào tạo toàn cầu có văn phòng tại 14 nước trên thế giới. Từ năm 1996, RSC đã đem phương pháp cải thiện kết quả là...
T-shirt
Thông tin tác giảDavid RockDavid Rock là sáng lập viên và CEO của Results Coatching Systems – hãng tư vấn và đào tạo toàn cầu có văn phòng tại 14 nước trên thế giới. Từ năm 1996, RSC đã đem phương pháp cải thiện kết quả là...
T-shirt
Thông tin tác giảDavid RockDavid Rock là sáng lập viên và CEO của Results Coatching Systems – hãng tư vấn và đào tạo toàn cầu có văn phòng tại 14 nước trên thế giới. Từ năm 1996, RSC đã đem phương pháp cải thiện kết quả là...