T-shirt
Thông tin tác giảKorsak ChairasmisakVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNghệ thuật lãnh đạo của người châu Á Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á trình bày những nguyên tắc quản lý và tài lãnh đạo tuy...
T-shirt
Thông tin tác giảKorsak ChairasmisakVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNghệ thuật lãnh đạo của người châu Á Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á trình bày những nguyên tắc quản lý và tài lãnh đạo tuy...