T-shirt
Nguồn Lực Trí Tuệ Việt Nam - Lịch Sử, Hiện Trạng Và Triển Vọng Nêu những vấn đề chung về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ, xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm ở Việt nam và một số nước trên thế giới. Thực trạng, ...