T-shirt
Như Thế Nào Là Giải Thoát"Từ ngữ giải thoát có nghĩa là: Không bị ràng buộc. Bằng cách nào gọi là giải thoát? Xuất gia chăng? Có câu: “Xuất gia xuất giá cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ, cõi đạo đưa về nơi tịnh lạ...