T-shirt
Thông box tác giảIsador Henry CoriatIsador Henry Coriat  (1875 - 1943) Là một bác sĩ tâm thần và nhà thần kinh học người Mĩ gốc Dotty-rốc. Ông là một trong những nhà phân tâm học đầu tiên của Mĩ, cũng là một trong những ng...
T-shirt
Thông tin tác giảIsador Henry CoriatIsador Henry Coriat  (1875 - 1943) Là một bác sĩ tâm thần và nhà thần kinh học người Mĩ gốc Ma-rốc. Ông là một trong những nhà phân tâm học đầu tiên của Mĩ, cũng là một trong những người...
T-shirt
Thông tin tác giảIsador Henry CoriatIsador Henry Coriat  (1875 - 1943) Là một bác sĩ tâm thần và nhà thần kinh học người Mĩ gốc Ma-rốc. Ông là một trong những nhà phân tâm học đầu tiên của Mĩ, cũng là một trong những người...