T-shirt
Thông tin tác giảVô ThườngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảRất nhiều dư luận đánh đồng truyện viết về đề tài ma với việc phổ biến “mê tín dị đoan” nhưng như thế là hơi phiến diện vì hình ảnh “hồn m...
T-shirt
Thông tin tác giảVô ThườngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảRất nhiều dư luận đánh đồng truyện viết về đề tài ma với việc phổ biến “mê tín dị đoan” nhưng như thế là hơi phiến diện vì hình ảnh “hồn m...
T-shirt
Thông tin tác giảVô ThườngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảRất nhiều dư luận đánh đồng truyện viết về đề tài ma với việc phổ biến “mê tín dị đoan” nhưng như thế là hơi phiến diện vì hình ảnh “hồn m...