T-shirt
Thông kit tác giảJoseph HeagneyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảQuản trị dự án là việc áp dụng các kiến thức, các kỹ năng, các công cụ và kỹ thuật để lên kế hoạch hành động nhằm đạt được các yêu cầ...