T-shirt
Thông tin tác giảA. T. PilipenkoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sổ tay này trình bày cơ sở hóa học đại cương, vô cơ, hữu cơ với khối lượng nhiều hơn so với chương trình trung học phổ thông. T...
T-shirt
Thông tin tác giảA. T. PilipenkoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sổ tay này trình bày cơ sở hóa học đại cương, vô cơ, hữu cơ với khối lượng nhiều hơn so với chương trình trung học phổ thông. T...