T-shirt
Thông tin tác giảHannah FryVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục đích của cuốn sách này không phải là để thay thế những nguồn tư liệu xuất sắc vốn có về khoa học kết giao của bilk người. Nó cũng khô...
T-shirt
TEDBooks - Thuật Toán Của Tình Yêu Mục đích của cuốn sách này không phải là để thay thế những nguồn tư liệu xuất sắc vốn có về khoa học kết giao của con người. Nó cũng không đủ miêu tả những nỗi đ...
T-shirt
Thông tin tác giảHannah FryVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục đích của cuốn sách này không phải là để thay thế những nguồn tư liệu xuất sắc vốn có về khoa học kết giao của con người. Nó cũng khôn...