T-shirt
Giọt Lệ Và Nụ Cười"Cuốn Giọt lệ và Nụ cười bạn cầm trên tay gồm 56 dụ ngôn, ngụ ngôn, truyện và thơ được tuyển từ các bài trong mục đó. "Tôi chẳng muốn đổi nụ cười của tâm hồn mình lấy của cải của vô số đám đông, và cũng c...
T-shirt
Mật Khải"Cùng với những khuôn mặt đồng thời như Vivekananda, Tagore, Krishnamurti, v. v. Gibran góp phần nối liền nhịp cầu Đông Tây và chứng tỏ rằng cuộc tiến hóa của loài người là cái gì đó sâu hơn và cao hơn sự chọn lọc ...
T-shirt
Nhà Tiên Tri “Như những lượm lúa, tình yêu vơ ta vào. Tình yêu đập cho ta trần truồng tróc vỏ. Tình yêu giần sàng ta bong hết cám. Tình yêu nghiền cho ta trắng bong. Tình yêu nhào luyện cho ta mềm dẻo,Rồi ta được trao cho ...