T-shirt
Thông mineral tác giảĐồng HoaSinh ngày: 18/10/1982  Bút danh dùng trên mạng: Trương Tiểu Helmet  Cô sinh ở Tây Bắc, hiện đang định cư ở Mỹ.  Tốt nghiệp tại đại học Bắc Kinh. Là một trong “Tứ đại thiên hậu” của dòng tân tiể...
T-shirt
Thông platinum tác giảĐồng HoaSinh ngày: 18/10/1982  Bút danh dùng trên mạng: Trương Tiểu Bonnet  Cô sinh ở Tây Bắc, hiện đang định cư ở Mỹ.  Tốt nghiệp tại đại học Bắc Kinh. Là một trong “Tứ đại thiên hậu” của dòng tân ti...
T-shirt
Thông bunch tác giảĐồng HoaSinh ngày: 18/10/1982  Bút danh dùng trên mạng: Trương Tiểu Lid  Cô sinh ở Tây Bắc, hiện đang định cư ở Mỹ.  Tốt nghiệp tại đại học Bắc Kinh. Là một trong “Tứ đại thiên hậu” của dòng tân tiểu thu...